درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

بابک وکیلی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
دکترا فیزیک از دانشگاه شهید بهشتی
  • سابقه 25 سال تدریس دروس مختلف فیزیک مقاطع مختلف در دانشگاه و موسسات آموزشی
  • کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه تهران
  • دارای حدود 60 مقاله بین المللی در رشته مرتبط

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط بابک وکیلی

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

415,000 تومان

فیزیک جدید 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

415,000 تومان

امواج

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

415,000 تومان

فیزیک عمومی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

415,000 تومان

مکانیک تحلیلی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

415,000 تومان

ریاضی فیزیک 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

415,000 تومان

الکترومغناطیس

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

415,000 تومان

مکانیک کوانتومی 1 و2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

415,000 تومان

مکانیک آماری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

415,000 تومان

نسبیت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

415,000 تومان

نظریه گروه ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

415,000 تومان

آمار و احتمال در اپتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

415,000 تومان

الکترومغناطیس

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

415,000 تومان

روش های ریاضی در اپتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

415,000 تومان

فیزیک مدرن

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

415,000 تومان

الکترومغناطیس

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

415,000 تومان

فیزیک مدرن

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

415,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

415,000 تومان

امواج

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

415,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

415,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

415,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

415,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

415,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

415,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

415,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

415,000 تومان

سابقه 25 سال تدریس دروس مختلف فیزیک مقاطع مختلف در دانشگاه و موسسات آموزشی

ویدیو وجود ندارد!