درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
علی رضا کریمی

علی رضا کریمی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
دکترا الهیات و معارف اسلامی از دانشگاه مذاهب اسلامی
  • کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی از دانشگاه شهید چمران اهواز
  • معلم رسمی آموزش و پرورش

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

4 سال تدریس در مدارس غیر انتفاعی

معلم رسمی آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!