درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
مهدی تاجر

مهدی تاجر

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد حکمت اسلامی و فلسفه از دانشگاه امام صادق
  • 3 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش
  • دبیر مدرسه نمونه دولتی اوحدی واقع در منطقه 19

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دبیر مدرسه نمونه دولتی اوحدی واقع در منطقه 19

3 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!