درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
محبوبه مهوری

محبوبه مهوری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - اصفهان
کارشناسی ارشد دبیری ریاضی از دانشگاه اصفهان
  • 22 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش
  • 15 سال تدریس در مدارس هیات امنایی ناحیه 2 اصفهان از جمله بهشت آیین
  • تدریس در مدرسه غیر انتفاعی امام محمد باقر

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

22 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

15 سال تدریس در مدارس هیات امنایی ناحیه 2 اصفهان از جمله بهشت آیین

تدریس در مدرسه غیر انتفاعی امام محمد باقر

ویدیو وجود ندارد!