درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
سعید پورولی

سعید پورولی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد جامعه شناسی از دانشگاه شاهد
  • 9 سال سابقه کار رسمی در آموزش و پرورش
  • دارای تقدیر نامه از مدارس نمونه دولتی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دارای تقدیر نامه از مدارس نمونه دولتی

9 سال سابقه کار رسمی در آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!