درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

معصومه خادمی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
دکترا ریاضی از دانشگاه قم
  • 14 سال تدریس در دانشگاه اراک
  • 1 سال تدریس در دانشگاه الزهرا
  • رتبه ممتاز در مقطع دکتری

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط معصومه خادمی

ریاضی عمومی 1 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ریاضی عمومی 2 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

14 سال تدریس در دانشگاه اراک

2 سال تدریس در دانشگاه قم

1 سال تدریس در دانشگاه الزهرا

1 سال تدریس در موسسه ندای دانش

ویدیو وجود ندارد!