درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

علی ربانی نژاد

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - اصفهان
دکترا مهندسی هسته ای از دانشگاه اصفهان
  • سابقه تدریس در دانشگاه های اصفهان و رازی
  • سابقه تدریس در دانشگاه آزاد واحد نجف آباد و واحد علوم و تحقیقات تهران
  • تدریس در آموزشگاه فنی و حرفه ای

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط علی ربانی نژاد

ریاضی عمومی 1 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

محاسبات عددی دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

فیزیک عمومی 1 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

فیزیک عمومی 2 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

فیزیک جدید 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

امواج

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

فیزیک عمومی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

مکانیک تحلیلی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

ریاضی فیزیک 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

مکانیک کوانتومی 1 و2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

فیزیک هسته ای

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

رآکتور

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

تدریس در آموزشگاه فنی و حرفه ای

تدریس در دانشگاه اصفهان

تدریس در دانشگاه آزاد واحد نجف آباد

تدریس در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

تدریس در دانشگاه رازی

ویدیو وجود ندارد!