درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

الهام درخشی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
دانشجوی دکترا مهندسی برق از دانشگاه صنعتی سهند
  • 5 سال تدریس در سازمان انجمن نخبگان ریاضی برای مقاطع ششم تا یازدهم
  • 5 سال تدریس در دانشگاه صنعتی سهند تبریز در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
  • 4 سال تدریس در دانشگاه غیرانتفاعی نبی اکرم و دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در مقاطع کارشناسی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط الهام درخشی

آمار و احتمالات دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

زبان های برنامه سازی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

الکترومغناطیس

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

الکترومغناطیس

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

الکترونیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

فیزیک الکتریسیته و مغناطیس

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

زبان تخصصی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مدارهای الکتریکی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

اندازه گیری الکتریکی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

الکترونیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

الکترومغناطیس

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ماشین های الکتریکی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مخابرات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

زبان ماشین

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مدارهای مخابراتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

سیگنال ها و سیستم ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

سیستم های کنترل خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

فیزیک الکترونیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

شبکه های مخابراتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مخابرات دیجیتال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

سیستم های مخابرات نوری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مخابرات بی سیم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مدارهای الکتریکی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

اندازه گیری الکتریکی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

الکترونیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

تجزیه و تحلیل سیستم ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

فیزیک الکتریسیته و مغناطیس

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مدارهای الکتریکی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مدارهای الکترونیکی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

زبان های برنامه سازی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ساختمان های گسسته

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

زبان ماشین

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

زبان تخصصی کامپیوتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

طراحی الگوریتم ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

الکترونیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

تجزیه و تحلیل سیستم ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

آمار و احتمالات دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

5 سال تدریس در دانشگاه صنعتی سهند تبریز در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های برق-مکانیک- مهندسی پزشکی و ریاضی و کامپیوتر

5 سال تدریس در سازمان انجمن نخبگان ریاضی برای مقاطع ششم تا یازدهم هم بصورت تقویتی و هم المپیاد و تیزهوشان

تدریس خصوصی ریاضی دهم-یازدهم

تدریس خصوصی کنکور کارشناسی ارشد برق

4 سال تدریس در دانشگاه غیرانتفاعی نبی اکرم و دانشگاه ازاد اسلامی تبریز در مقاطع کارشناسی در رشته های برق-مکانیک و کامپیوتر

ویدیو وجود ندارد!