درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
زهرا غروی الخوانساری

زهرا غروی الخوانساری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
دکترا ریاضی از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
  • تدریس ریاضی مهندسی در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
  • دانشجوی ممتاز دوره دکترا در دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی
  • سابقه تدریس خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس ریاضی مهندسی در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

سابقه تدریس خصوصی

آشنایی با تدریس ریاضی به روش ساده و قابل فهم

ویدیو وجود ندارد!