درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

علی رمضان زاده شیرازی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - شیراز
کارشناسی علوم قرآن و حدیث از دانشگاه شیراز
  • کارشناسی ارشد علوم قرآنی از دانشگاه شیراز
  • تدریس خصوصی عربی دوره متوسطه اول و دوم
  • آشنا به مفاهیم روز تدریس دروس عربی همه مقاطع

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط علی رمضان زاده شیرازی

عربی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

عربی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

عربی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

تدریس خصوصی عربی دوره متوسطه اول و دوم

آشنا به مفاهیم روز تدریس دروس عربی همه مقاطع

ویدیو وجود ندارد!