درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

بهزاد زمانی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - اصفهان
کارشناسی ریاضی از دانشگاه اصفهان
  • سابقه 15 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش
  • 7 سال تدریس در نوین صدرا
  • 3 سال تدریس در دانش پژوهان

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط بهزاد زمانی

ریاضی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

ریاضی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

ریاضی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

185,000 تومان

7 سال تدریس در نوین صدرا

3 سال تدریس در دانش پژوهان

2 سال تدریس در صدر

سابقه 15 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!