استاد محمود میکاییلی نمین

  • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تربیت مدرس
  • معلم رسمی آموزش و پرورش
  • افتخار تدریس: نزدیک بیست تشویق آموزشی و دانش آموزان موفق در کنکور
  • افتخار تحصیلی: تالیف کتاب قرایت عربی 4 ویژه ی دانشجویان پیام نور