درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
دیدگاه دانش آموزان

سید امیر قرشی

استاد تایید شده

سطح استاد:

تدریس آنلاین
148 جلسه موفق
دانشجوی دکترا مهندسی مکانیک از دانشگاه تهران
  • سابقه ی تدریس خصوصی به مدت 8 سال
  • بیش از یک سال همکاری با مجموعه استادبانک
  • مشاور تحصیلی دبیرستان و دانشگاه و کنکور

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط سید امیر قرشی

ریاضی عمومی 1 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

ریاضی عمومی 2 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

معادلات دیفرانسیل دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

محاسبات عددی دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

فیزیک عمومی 1 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

فیزیک عمومی 2 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

فیزیک عمومی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

اصول تصفیه آبها و فاضلاب صنعتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

فیزیک مکانیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

استاتیک و مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

استاتیک و مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

استاتیک و مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

طراحی اجز ا 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

ایستایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

مقاومت مصالح و سازه های فلزی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

طراحی اجز ا 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

سیستم های اندازه گیری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

زبان تخصصی مکانیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

شناخت فلزات صنعتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

طراحی مخازن تحت فشار

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

طراحی مبدل های حرارتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

سیستم های انتقال آب

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

نیروگاه ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

طراحی توربین بخار

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

انرژی های تجدیدپذیر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

بهینه سازی سیستم های انرژی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

طراحی پایپینگ در صنایع نفت و گاز

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

تولید آهن

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

فولاد سازی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

استاتیک و مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

طراحی اجز ا 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

ترمودینامیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

استاتیک و مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

استاتیک و مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

مکانیک سیالات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

انتقال حرارت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
20٪
124,000 تومان

8 سال سابقه تدریس مقاطع مختلف

مشاور تحصیلی دبیرستان و دانشگاه و کنکور

دیدگاه دانش آموزان درباره سید امیر قرشی

5 از 5 29 نفر امتیاز داده اند.

5
5
5
5

باران مددی

3 روز پیش

فن بیان کاملا عالی و توضیحات خیلی خوب

ریاضی عمومی 1 دانشگاه

کسری متوکل

4 روز پیش

بسیار مسلط بر مفاهیم و فن بیان عالی بسیار راضی هستم و با ایشان ادامه خواهم داد

نرم‌افزار سالیدورکز Solidworks

سپیده هاشمی نژاد

1 ماه پیش

به نظرم از نظر فن بیان و حوصله و اهمیت دادن به یادگیری شاگرد خیلی خیلی عالی و صبور و دلسوز هستند و من خیلی خیلی راضی‌ام

ریاضی عمومی 1 دانشگاه

ویدیو وجود ندارد!