درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
نرگس محمودی فخیم

نرگس محمودی فخیم

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی و روانشناسی از دانشگاه پیام نور (سازمان مرکزی)
  • 12 سال تدریس دروس ابتدایی در مدارس برند غیر انتفاعی
  • مقاله پژوهشی با موضوع رابطه ذهن آگاهی با حل مسئله و تصمیم گیری

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

12 سال تدریس دروس ابتدایی در مدارس برند غیر انتفاعی

ویدیو وجود ندارد!