درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
حمیدرضا مهدوی

حمیدرضا مهدوی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد شیمی آلی از دانشگاه پیام نور ساری
  • 14 سال تدریس در مدارس غیر انتفاعی
  • 2 سال تدریس در دبیرستان هادیان
  • 3 ترم تدریس در دانشگاه علمی کاربردی داروگر

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

14 سال تدریس در مدارس غیر انتفاعی

2 سال تدریس در دبیرستان هادیان

3 ترم تدریس در دانشگاه علمی کاربردی داروگر

ویدیو وجود ندارد!