درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

مهدی کرمانی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - اصفهان
کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه صنعتی اصفهان
  • 23 سال تدریس در آموزش و پرورش و مناطق مختلف

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط مهدی کرمانی

ریاضی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

245,000 تومان

ریاضی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

245,000 تومان

ریاضی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

245,000 تومان

23 سال تدریس در آموزش و پرورش و مناطق مختلف

ویدیو وجود ندارد!