درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
مهری رحمانی سریاست

مهری رحمانی سریاست

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی مدیریت بازرگانی از دانشگاه پیام نور
  • 21 سال تدریس ابتدایی در مدارس دولتی و غیر دولتی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

21 سال تدریس ابتدایی در مدارس دولتی و غیر دولتی

ویدیو وجود ندارد!