درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
حسین دهاقین

حسین دهاقین

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد نوازندگی(موسیقی) ساز ایرانی از دانشگاه تهران
  • کاردانی موسیقی از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
  • 10 سال فعالیت و تجربه آواز و صداسازی
  • 2 سال تدریس موسیقی به صورت خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

10 سال فعالیت و تجربه آواز و صداسازی

2 سال تدریس موسیقی به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!