درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
مرتضی شفیعی

مرتضی شفیعی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - اصفهان
کارشناسی ارشد زمین شناسی از دانشگاه پیام نور اردکان
  • 27 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش
  • 5 سال تدریس در مناطق محروم و کم برخوردار

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

27 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

5 سال تدریس در مناطق محروم و کم برخوردار

ویدیو وجود ندارد!