درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
دیدگاه دانش آموزان

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری -
43 جلسه موفق

    درباره استاد

    زمانبندی حضور استاد

    ویدیو وجود ندارد!