درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
فرهاد مشهدیان

فرهاد مشهدیان

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
دارای مدرک فوق ممتاز خوشنویسی
  • بیش از 20 سال سابقه آموزش خوشنویسی
  • آموزش تذهیب، خط ریز و خودکاری
  • افتخار تحصیلی: دارای مدرک فوق ممتاز خوشنویسی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دارای مدرک فوق ممتاز خوشنویسی

بیش از 20 سال سابقه آموزش خوشنویسی

آموزش به گروه های سنی مختلف

آموزش تذهیب، خط ریز و خودکاری

ویدیو وجود ندارد!