درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
فریناز ابراهیمی

فریناز ابراهیمی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی ارشد نقاشی از دانشگاه شاهد
  • 17 سال تدریس در دانشگاه و آموزشگاه

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

17 سال تدریس در دانشگاه و آموزشگاه

ویدیو وجود ندارد!