درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

مریم فائزی فلاح

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
دانشجوی دکترا ریاضی از دانشگاه زنجان
  • سابقه تدریس در آموزشگاه های معتبر
  • سابقه تدریس در دانشگاه ها
  • سابقه تدریس خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط مریم فائزی فلاح

ریاضی عمومی 1 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

ریاضی عمومی 2 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

معادلات دیفرانسیل دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

ریاضی 1 و 2 و 3

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

آنالیز ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

جبر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

مبانی ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

آنالیز عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

مبانی ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

آنالیز ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

آنالیز عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

مبانی آنالیز عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

مبانی جبر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

مبانی آنالیز عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

مبانی آنالیز عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

مبانی جبر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000 تومان

سابقه تدریس در دانشگاه ها

سابقه تدریس خصوصی

سابقه تدریس در آموزشگاه های معتبر

ویدیو وجود ندارد!