درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
خشایار خاتون آبادی

خشایار خاتون آبادی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
  • کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
  • سابقه تدریس نرم افزار های مهندسی مکانیک به صورت خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

سابقه تدریس نرم افزار های مهندسی مکانیک به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!