درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
مرتضی فدائی

مرتضی فدائی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی شیمی (محض و کاربردی) از دانشگاه تبریز
  • 28 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش
  • تدریس در مدارس نمونه دولتی هیئت امنایی غیر انتفائی
  • تدریس در آموزشگاه اروند

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس در مدارس نمونه دولتی هیئت امنایی غیر انتفائی

تدریس در آموزشگاه اروند

28 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!