درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

مریم جعفرزاده

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - اصفهان
کارشناسی فیزیک از دانشگاه یزد
  • سابقه تدریس خصوصی
  • آشنایی با تدریس ریاضی به روش ساده و قابل فهم

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط مریم جعفرزاده

ریاضی اول ابتدایی

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

80,000 تومان

ریاضی دوم ابتدایی

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

80,000 تومان

ریاضی سوم ابتدایی

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

80,000 تومان

ریاضی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

80,000 تومان

ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

80,000 تومان

ریاضی ششم ابتدایی

قیمت جلسه (۹۰ دقیقه):

80,000 تومان

سابقه تدریس خصوصی

آشنایی با تدریس ریاضی به روش ساده و قابل فهم

ویدیو وجود ندارد!