درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
هانیه شفیعیون

هانیه شفیعیون

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - اصفهان
کارشناسی نقاشی از دانشگاه محقق اردبیلی
  • 7 سال تدریس نقاشی و طراحی به صورت خصوصی
  • رتبه اول و کشور در رشته نقاشی دیواری
  • رتبه اول استان اصفهان و کشور در رشته مدادرنگ

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

رتبه اول استان اصفهان و کشور در رشته مدادرنگ

رتبه اول و کشور در رشته نقاشی دیواری

7 سال تدریس نقاشی و طراحی به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!