درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
یوسف آفتابی

یوسف آفتابی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی نوازندگی(موسیقی) ساز ایرانی از دانشگاه تهران
  • 14 سال فعالیت در حوزه موسیقی
  • یک سال تدریس نوازندگی سهتار در دانشگاه کردستان
  • یک سال تدریس مبانی نظری موسیقی در دانشگاه کردستان

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

یک سال تدریس نوازندگی سهتار در دانشگاه کردستان

یک سال تدریس مبانی نظری موسیقی در دانشگاه کردستان

تدریس در دانشگاه تهران به عنوان دستیار استاد

14 سال فعالیت در حوزه موسیقی

ویدیو وجود ندارد!