درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
حمیدرضا جعفری

حمیدرضا جعفری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
3 جلسه موفق
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد اسلامی ورامین و پیشوا
  • کارشناس آموزش و پژوهش دانشگاه صنعتی قم(1396_1395)
  • کارشناس دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی قم(1394_1392)
  • کارشناس دفتر آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه صنعتی قم (1394_1392)

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دبیر رسمی عربی و فارسی آموزش و پرورش استان تهران

سابقه تدریس در مدارس دولتی، غیرانتفاعی و خصوصی

کارشناس دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی قم(1394_1392)

کارشناس دفتر آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه صنعتی قم (1394_1392)

کارشناس آموزش و پژوهش دانشگاه صنعتی قم(1396_1395)

ویدیو وجود ندارد!