مرور رده

نمونه سوالات امتحان نهایی رشته انسانی دوازدهم

نمونه سوالات دوازدهم انسانی شامل تمامی نمونه سوالات دوازدهم انسانی از جمله نمونه سوال جامعه شناسی دوازدهم، نمونه سوال فلسفه دوازدهم و … می باشد.

نمونه سوالات جامعه شناسی دوازدهم 

نمونه سوالات جامعه شناسی دوازدهم شامل تمامی سوالات جامعه شناسی است که برای مرور تمامی مباحث این کتاب، به عنوان یک گزینه مناسب پیشنهاد می شود.

نمونه سوالات علوم و فنون ادبی دوازدهم 

نمونه سوالات علوم و فنون ادبی دوازدهم از دروسی است که برای مرور مطالب هر فصل کتاب، حل نمونه سوالات آن پیشنهاد می شود.

نمونه سوالات فلسفه دوازدهم 

مطالعه درس فلسلفه برای اکثر دانش آموزان رشته انسانی سخت و کسالت آور بوده است. حل نمونه سوالات فلسفه دوازدهم، مرور مباحث این کتاب را راحت تر می کند.

نمونه سوالات تاریخ دوازدهم

با حل نمونه سوالات تاریخ دوازدهم، مرور مباحث درس تاریخی که تماما حفظی است، راحت تر انجام می شود.