تماس با ما پاسخ‌گویی 7 روز هفته از ساعت 9 تا 23 می‌باشد.
آدرس دفتر مرکزی: ﺗﻬﺮان، ﺧﯿﺎﺑﺎن آزادی، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻪ، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻗﺎﺳﻤﯽ، ﮐﻮﭼﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﮔﻞ، ﭘﻠﺎک 2 (ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺮﯾﻒ)، ﻃﺒﻘﻪ 2
تلفن تماس 021-91005343
آدرس ایمیل contact@ostadbank.com
کد پستی 1459973811
توجه ! اﺳﺘﺎدﺑﺎﻧﮏ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره 10003513 ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎی ﺧﻮد را ارﺳﺎل می‌ﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ارﺳﺎل ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎدﺑﺎﻧﮏ، ﺑﺎ ﻫﺮ ﺷﻤﺎره دﯾﮕﺮی ﺗﺨﻠﻒ و ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎم اﺳﺘﺎدﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ. در ﺻﻮرت درﯾﺎﻓﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﻟﻄﻔﺎ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس اﺳﺘﺎدﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻃﻠﺎع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.