۳ کلید طلایی استادبانک برای یادگیری ریاضی

نمونه سوالات امتحانی نهایی دوازدهم

نمونه سوالات نهایی پایه دوازدهم شامل تمامی نمونه سوالات دوازدهم رشته ریاضی، نمونه سوالات دوازدهم رشته تجربی و نمونه سوالات دوازدهم رشته انسانی می باشد. همچنین شامل دروس عمومی و مشترک بین رشته ها نیز است.

شامل تمامی نمونه سوالات پایه دوازدهم رشته ریاضی از جمله نمونه سوالات گسسته دوازدهم، نمونه سوالات حسابان و … می باشد.

شامل تمامی نمونه سوالات دوازدهم تجربی از جمله نمونه سوالات زیست دوازدهم، نمونه سوالات فیزیک دوازدهم و … می باشد.

شامل تمامی نمونه سوالات دوازدهم انسانی از جمله نمونه سوال جامعه شناسی دوازدهم، نمونه سوال فلسفه دوازدهم و … می باشد.

شامل نمونه سوالات زبان فارسی دوازدهم است که مشترک بین دو رشته ریاضی و فیزیک و علوم تجربی می باشد.

شامل تمامی نمونه سوالات انگلیسی دوازدهم است که از هر فصل کتاب طراحی شده است.

بهترین ابزار برای مرور و رسیدن به تسلط بر مباحث شیمی 3، حل نمونه سوالات متنوع این کتاب است.

برای مرور مباحثی همچون آیات و متن خود کتاب بهترین گزینه، حل نمونه سوالات دین و زندگی دوازدهم است.