درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
فرشته رئوفی

فرشته رئوفی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - اصفهان
کارشناسی مهندسی مواد و متالوژی از دانشگاه صنعتی اصفهان
  • سابقه تدریس چهارم و پنجم ابتدایی در مدارس غیر انتفاعی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

سابقه تدریس چهارم و پنجم ابتدایی در مدارس غیر انتفاعی

ویدیو وجود ندارد!