درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

معصومه خودرو مریدانی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ریاضیات و کاربردها از دانشگاه سمنان
  • سابقه تدریس خصوصی به مدت 2 سال

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط معصومه خودرو مریدانی

ریاضی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

ریاضی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

ریاضی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

ریاضی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

ریاضی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

سابقه تدریس خصوصی به مدت 2 سال

ویدیو وجود ندارد!