درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
محمد زکی زاده

محمد زکی زاده

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کاردانی آموزش ابتدایی و روانشناسی از دانشگاه شهید باهنر کرمان
  • معلم نمونه پایه دوم و 30 سال تدریس در مدارس دولتی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

معلم نمونه پایه دوم و 30 سال تدریس در مدارس دولتی

ویدیو وجود ندارد!