درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
سمیرا روستایی

سمیرا روستایی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
دارای مدرک خوشنویسی با قلم و خودکار از انجمن خوشنویسان ایران
  • آموزش خصوصی خوشنویسی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

آموزش خصوصی خوشنویسی

ویدیو وجود ندارد!