درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
شایسته بیوکیان

شایسته بیوکیان

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ریاضی از دانشگاه صنعتی شریف
  • 30 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش
  • قبولی بیش از 3 نفر از شاگردان در دانشگاه صنعتی شریف

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

30 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

قبولی بیش از 3 نفر از شاگردان در دانشگاه صنعتی شریف

ویدیو وجود ندارد!