درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
داریوش یزدانی

داریوش یزدانی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - کرج
کارشناسی فیزیک از دانشگاه کاشان
  • 32 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

32 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!