درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
طاهره نوری

طاهره نوری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
8 جلسه موفق
دکترا فیزیک از دانشگاه لرستان
  • 7 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

7 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!