درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
قاسم محبی

قاسم محبی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - اصفهان
کارشناسی آموزش ابتدایی و روانشناسی از دانشگاه شهرکرد
  • 25 سال سابقه تدریس در مدارس دولتی در پایه‌های مختلف
  • 4 سال تدریس در مدارس شاهد ابتدایی
  • 2 سال سرپرستی سرگروه‌های آموزشی دوره ابتدایی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

4 سال تدریس در مدارس شاهد ابتدایی

2 سال اشتغال در پست کارشناس آموزش ابتدایی منطقه

2 سال سرپرستی سرگروه‌های آموزشی دوره ابتدایی

25 سال سابقه تدریس در مدارس دولتی در پایه‌های مختلف

ویدیو وجود ندارد!