درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
پارمیس گازری

پارمیس گازری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
دارای مربیگری سطح 3 فیتنس
  • 2 سال مربیگیری در حوزه فیتنس به صورت خصوصی و گروهی در باشگاه سئول
  • انجام تمرینات رفع آسیب حرکات اصلاح دار به معلاوه برنامه تغذیه

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

2 سال مربیگیری در حوزه فیتنس به صورت خصوصی و گروهی در باشگاه سئول

انجام تمرینات رفع آسیب حرکات اصلاح دار به معلاوه برنامه تغذیه

ویدیو وجود ندارد!