درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

رومینا آریان

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران

  درباره استاد

  زمانبندی حضور استاد

  دروس تدریس شده توسط رومینا آریان

  ریاضی هفتم

  قیمت جلسه : (90 دقیقه)

  115,000 تومان

  سابقه تدریس

  ویدیو وجود ندارد!