درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

علیرضا ابراهیمی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد آمار از دانشگاه اصفهان
  • تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس به مدت 4 سال
  • سابقه تدریس در دانشگاه علمی کاربردی واحد 56 بیش از 5 سال
  • سابقه تدریس خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط علیرضا ابراهیمی

آمار و احتمالات دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

360,000 تومان

ریاضی حسابداری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

360,000 تومان

آمار و کاربرد آن در مدیریت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

360,000 تومان

مبانی احتمال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

360,000 تومان

روش های آماری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

360,000 تومان

مبانی احتمال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

360,000 تومان

روش های آماری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

360,000 تومان

مبانی احتمال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

360,000 تومان

آمار و احتمالات دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

360,000 تومان

تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس به مدت 4 سال

سابقه تدریس در دانشگاه علمی کاربردی واحد 56 بیش از 5 سال

سابقه تدریس در پیام نور به مدت 1 سال

سابقه تدریس خصوصی

ویدیو وجود ندارد!