درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

اسماعیل سامی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - کرج
کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی ورامین و پیشوا
  • سابقه 25 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط اسماعیل سامی

ریاضی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

350,000 تومان

ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

350,000 تومان

ریاضی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

350,000 تومان

سابقه 25 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!