درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

فرشته رحیمی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی و آموزشی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  • سابقه 27 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش
  • سابقه تدریس در مدرسه شاهد و مدرسه شهرک نظامی
  • سابقه تدریس در مدارس منطقه محروم 16

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط فرشته رحیمی

ریاضی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

علوم تجربی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

فارسی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

نگارش فارسی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

ریاضی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

علوم تجربی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

فارسی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

نگارش فارسی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

375,000 تومان

تدریس در مدرسه شاهد

تدریس در مدرسه شهرک نظامی

تدریس در منطقه محروم 16

سابقه 27 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!