درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

حسن اسحقی کناری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
دکترا ریاضی از دانشگاه اصفهان
  • تدریس در دانشگاه های دولتی آزاد پیام نور و غیر انتفاعی تن مازندران و خراسان
  • عضو رسمی هیات علمی دانشگاه
  • سابقه تدریس خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط حسن اسحقی کناری

ریاضی 1 و 2 و 3

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

آنالیز ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

جبر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

مبانی ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

توابع مختلط

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

آنالیز عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

بهینه سازی خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

توپولوژی عمومی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

مبانی ترکیبیات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

گراف

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

نظریه اعداد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

مبانی ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

مبانی ترکیبیات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

آنالیز ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

مبانی منطق و نظریه مجموعه ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

آنالیز عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

مبانی علوم ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

مبانی آنالیز عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

مبانی احتمال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

جبر خطی عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

احتمال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

مبانی منطق و نظریه مجموعه ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

مبانی علوم ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

مبانی آنالیز عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

مبانی احتمال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

بهینه سازی خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

مبانی آنالیز عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

مبانی احتمال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

جبر خطی عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

تدریس در دانشگاه های دولتی آزاد پیام نور و غیر انتفاعی تن مازندران و خراسان

سابقه تدریس خصوصی

ویدیو وجود ندارد!