درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
مصطفی امین

مصطفی امین

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
1 جلسه موفق
دانشجوی دکترا هنرهای تجسمی از دانشگاه هنر اصفهان
  • 8 سال تدریس مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه های هنر تهران، کرج ، نوشهر ، تبریز، یزد
  • داور بخش نقاشی و گرافیک در جشنواره مشکات زیر نظر شهرداری تهران سال 1391 الی 1393
  • داور پایان نامه های دانشجویان مقاطع ارشد در دانشگاه های هنریزد، هنرتهران ، نوشهر و دانشگاه رسام البرز

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

8 سال تدریس مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه های هنر تهران، کرج ، نوشهر ، تبریز، یزد

داور جشنواره خوارزمی در رشته هنر و معماری سال 1395، 1396، 1397، 1398

داور بخش نقاشی و گرافیک در جشنواره مشکات زیر نظر شهرداری تهران سال 1391 الی 1393

داور پایان نامه های دانشجویان مقاطع ارشد در دانشگاه های هنریزد، هنرتهران ، نوشهر و دانشگاه رسام البرز

ویدیو وجود ندارد!