درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
میثم شیرمحمدپور

میثم شیرمحمدپور

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد سامانه اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور از دانشگاه تربیت مدرس
  • مدرس دوره های آموزش GIS در نهاد کتابخانه های عمومی کشور
  • مدرس دوره های مبانی سنجش از دور، مکانیابی گلخانه، ارتوفتو تصاویر هوایی در PCIGEOMATICA در نظام مهندسی جهاد کشاورزی
  • تدریس دوره های آموزش GIS برای دانشجویان ارشد

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

مدرس دوره های مبانی سنجش از دور، مکانیابی گلخانه، ارتوفتو تصاویر هوایی در PCIGEOMATICA در نظام مهندسی جهاد کشاورزی

مدرس دوره های آموزش GIS در نهاد کتابخانه های عمومی کشور

تدریس دوره های آموزش GIS برای دانشجویان ارشد

ویدیو وجود ندارد!