درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
جواد حق شناس

جواد حق شناس

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - اصفهان
1 جلسه موفق
10 سال تدریس دروس ابتدایی در مدارس اصفهان
  • 3 سال تدریس در دبستان مظاهر بیات اصفهان
  • 2سال تدریس در دبستان قدس اصفهان
  • معلم رسمی آموزش و پرورش

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

1 سال تدریس در دبستان حسین زاده برخوار

3 سال تدریس در دبستان مظاهر بیات اصفهان

1 سال تدریس در دبستان امام علی(ع) برخوار

2سال تدریس در دبستان پاسداران اصفهان

2سال تدریس در دبستان قدس اصفهان

1 سال تدریس در دبستان شهید ابراهیم جعفریان

هم اکنون معاون آموزشی ابوریحان و همچنین مشغول تدریس

بیش از 1500 ساعت دوره های آموزش تدریس

شرکت در کارگاه های آموزشی مختلف

شرکت در دوره های تواندمندسازی معلمان

حضور در انجمن های مختلف معلمان اصفهان

معلم رسمی آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!