انتخاب استادبانک به عنوان استارتاپ برگزیده دانشگاه صنعتی شریف
مجید فرهادی

استاد مجید فرهادی

  • دکترا ریاضی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
  • تدریس در موسسه مدرسان پلی تکنیک تهران به مدت 20 سال
  • تدریس در دانشگاه امیرکبیر به مدت 10 سال
  • تدریس در دانشگاه دامغان به مدت 6 سال